Kalkulator transportowy

Transport chemii płynnej – jak się odbywa?

Transport chemii płynnej – jak się odbywa?


Organizowanie przewozu towarów i materiałów to poważne wyzwanie, któremu muszą stawić czoła przedsiębiorcy. Ważne jest nie tylko pozyskanie sprawnie działających pojazdów transportowych oraz dobrze wykwalifikowanych kierowców. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze fakt, że konieczne jest stosowanie procedur dostosowanych do specyfiki przewożonych materiałów, w tym np. chemii płynnej.

Chemia płynna, czyli transport materiałów niebezpiecznych (ADR)


Jeśli chodzi o płynne środki chemiczne, należy jeszcze przed rozpoczęciem prac w zakresie przewozu zapoznać się z przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych ADR. Za nieprzestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie grożą bowiem dotkliwe sankcje (m.in. finansowe). To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ niewłaściwe przewożenie materiałów niebezpiecznych może doprowadzić do:

 • zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • zagrożeniu zdrowiu lub nawet życiu osób oraz zwierząt.


Transport chemii płynnej ADR – co to właściwie jest?


ADR to jedno z podstawowych pojęć, które muszą znać przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem działalności biznesowej w obszarze przewozu towarów. Czym jest ten enigmatycznie brzmiący skrót? ADR to skrótowiec pochodzący od francuskiej nazwy konwencji: L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (z fr. Europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

Konwencja ADR została podpisana w Genewie jeszcze w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia (odbyło się to w dn. 30 września 1957 r.), a Polska ratyfikowała ją osiemnaście lat później.

Ten jeden z najważniejszych aktów prawnych w branży TSL dotyczy zasad wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego towarów i materiałów niebezpiecznych, czyli takich substancji:

 • stałych,
 • ciekłych (w tym np. transport chemii płynnej),
 • gazowych,

  które wskutek nieodpowiedniego przechowywania oraz transportu płynnego mogą wyrządzić szkody w otoczeniu.

W ramach klasyfikacji ADR wyróżnia się m.in. następujące rodzaje materiałów:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne, samoreaktywne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały utleniające,
 • oraz wiele innych, w tym np. m. trujące, żrące czy promieniotwórcze. Wśród materiałów niebezpiecznych znajduje się np. chemia płynna.

Transport chemii płynnej – nie tylko przepisy ADR


Prawidłowy, zgodny z przepisami prawnymi oraz zasadami bezpieczeństwa przewóz substancji chemicznych wymaga stosowania się nie tylko do przepisów z zakresu konwencji ADR, ale także przestrzegania krajowych i międzynarodowych norm jakości. Należą do nich między innymi następujące standardy: ISO oraz SQAS.

Wyżej wymienione normy przedstawiają przewoźnikom szczegółowe wytyczne. Dotyczą one sposobu wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych (do tej kategorii zalicza się np. płynna chemia). Podczas organizacji transportu chemii płynnej należy brać pod uwagę m.in. takie kwestie jak:

 • sposób rozładunku i załadunku,
 • spełnianie przez pojazdy wymagań technicznych,
 • uprawnienia pracowników do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • wymagania techniczne pojazdów i uprawnienia pracowników.


Wymogi, o których jest mowa w tekście, dotyczą zarówno przedsiębiorców z branży TSL, którzy wykonują taki transport dla swoich zleceniodawców, jak i tych firm, które organizują transport własny, tzn. w związku z potrzebami operacyjnymi.

Czystość cysterny podczas transportu płynnej chemii również jest ważna


Przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności biznesowej organizuje np. transport chemii płynnej, powinien mieć na uwadze, że konieczne jest zachowanie odpowiedniego poziomu czystości pomiędzy wykonywaniem kolejnych załadunków.

Rozumie się przez to m.in. dokładne mycie i dezynfekcję, a także – co jest równie ważne – prawidłowe suszenie silosów oraz autocystern każdorazowo po wykonaniu rozładunku (czyli przed załadunkiem). Musi odbywać się to w sposób zgodny z przepisami prawnymi i standardami, a także, jeśli jest to konieczne, ze szczególnymi wymaganiami zleceniodawcy. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia, jeśli wraz z kolejnym załadunkiem zmienia się również rodzaj przewożonego materiału. W przypadku płynnej chemii zabrudzenie obecnego ładunku resztkami poprzedniego może przynieść katastrofalne skutki (w skrajnych wypadkach – nawet zniszczenie całego ładunku).